بورس

صنعتی که راه خود را از ریزش بازار جدا کرد!

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ بعد از بررسی فروش شرکت‌های گروه سیمانی، برآن شدیم تا به تفکیک دقیق نرخ فروش، حجم فروش صادراتی و داخلی شرکت‌ها و مقایسه عملکرد ماه به ماه آنها تا دو سال گذشته بپردازیم. مشخص شد که تمام شرکت‌ها افزایش نرخ فروش را تجربه کرده‌اند. یکی از دلایل این رشد قیمتی که تاثیر مثبت و مستقیمی بر حاشیه سود شرکت‌ها میگذارد، عرضه مناسب سیمان در بورس کالا بوده است. اقدامی که برای خودرو مساوی است با تشویش جو آرام بازار!

از بین ۳۴ شرکت مورد بررسی، ۲۴ شرکت توانستند عملکرد خود را نسبت به ماه گذشته ارتقا بدهند. این درحالی است که ماه پیش نیز فروش اکثر سیمانی ها خارق‌العاده بوده به طوری که حتی رکورد فروش بعضی از آنها جابه شده بود.

در مورد رکورد فروش نیز ۱۶ شرکت موفق به ثبت بالاترین درآمد فروش خود در دو سال گذشته شده‌اند. همین یک گزاره نشان میدهد حال این صنعت خوب است! لازم به ذکر است آن دسته از شرکت‌هایی نیز که افزایش فروش را تجربه کرده اما موفق به ثبت عدد تاریخی خود نشدند، عمدتا ضعف در صادرات داشته‌اند.

نکته جالب توجه اما اینجاست که این فروش برای اکثر شرکتها نه فقط در خرداد بلکه در ۳ ماهه اول سال جاری مطلوب بوده است و شاید تنها همین امر سبب رشد صنعت سیمان حتی در بازار منفی خرداد شده است.

در ادامه شما میتوانید تمام شرکتهای مورد بررسی را به تفکیک فروش داخلی و صادراتی و همچنین چرایی کاهش یا افزایش درآمد فروش آنهارا ملاحظه بفرمایید تا تصمیم‌گیری بهینه تری برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ فرمایید.

۱. شرکت سیمان اصفهان (سصفها) در خرداد ماه به درآمد فروش 113 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۴ و ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت (سیمان و سیمان سفید)، افت ۱۲ درصدی نرخ فروش کلینگر و ۱۹ درصدی حجم فروش صادراتی، عامل اصلی این کاهش دارآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه سصفهافروش ماهانه سصفها1

۲. شرکت سیمان تهران (ستران) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۶۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۸% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۹ و ۱۲ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (سیمان پاکتی و سیمان فله) اشاره کرد. همچنین حجم فروش شرکت ۲ درصد کاهش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه ستران

۳. شرکت سیمان ساوه (ساوه) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۶۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۲% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۷ درصدی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت (سیمان سفید پاکتی ۲۵ کیلویی، سیمان خاکستری پاکتی تیپ ۲، سیمان خاکستری پاکتی پوزولانی، سیمان خاکستری فله تیپ ۲) که ۷۵ درصد کل فروش را عهده‌دار بودند، افت وحشتناک فروش صادراتی، عامل اصلی این کاهش دارآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه ساوهفروش ماهانه ساوه1

۴. شرکت سیمان خوزستان (سخوز) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۱۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۴ و ۱۱درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (سیمان تیپ ۲-فله و سیمان تیپ ۵-پاکتی) اشاره کرد. همچنین حجم فروش شرکت ۱۷ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است حجم فروش آن دو محصول ۸۳ درصد از کل فروش داخلی شرکت بوده است.

فروش ماهانه سخوزفروش ماهانه سخوز1

5. شرکت سیمان ابیک (سآبیک) در خرداد ماه به درآمد فروش ۲۷۵میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۵% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۹ و ۱۷ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (سیمان فله تیپ ۲ و سیمان پاکت تیپ ۲) اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سآبیکفروش ماهانه سآبیک1

۶. شرکت سیمان مازندران (سمازن) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۸۷میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۱% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۳۰ درصدی نرخ فروش محصول شرکت (سیمان فله داخلی) اشاره کرد. همچنین حجم فروش داخلی شرکت ۹ درصد افزایش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سمازنفروش ماهانه سمازن1

۷. شرکت سیمان فارس نو (سفانو) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۱۲ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۵% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۸ درصدی نرخ فروش محصول داخلی شرکت (سیمان کیسه تیپ ۲ داخلی) که ۶۰ درصد کل فروش داخلی را عهده‌دار بودند، افت وحشتناک فروش صادراتی، عامل اصلی این کاهش دارآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه سفانوفروش ماهانه سفانو1

۸. شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۳میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۲ درصدی تمام محصولات شرکت، افت فروش صادراتی، عامل اصلی این کاهش درآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه سدشتفروش ماهانه سدشت1

۹. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۲۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۷% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۹ درصدی نرخ فروش محصول شرکت (سیمان فله) اشاره کرد. همچنین حجم فروش داخلی شرکت ۱۵ درصد افزایش یافت.

فروش ماهانه ساروجفروش ماهانه ساروج1

۱۰. شرکت سیمان هرمزگان (سهرمز) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۴۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن تغییری نداشته است.

فروش ماهانه سهرمز

۱۱. شرکت سیمان سپاهان (سپاها) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۶% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۲ تا ۴ درصدی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت، افت وحشتناک فروش صادراتی، عامل اصلی این کاهش دارآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه سپاهافروش ماهانه سپاها1

۱۲. شرکت سیمان ارومیه (ساروم) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۶% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۳ درصدی نرخ فروش محصولات داخلی شرکت (سیمان پاکتی تیپ یک و فله تیپ دو) که ۵۶ درصد حجم فروش را نیز عهده دار بودند، افت وحشتناک ۳۱ درصدی نرخ فروش کلینگر در کنار کاهش حجم فروش صادرات، عامل اصلی این کاهش دارآمد فروش بوده است.

فروش ماهانه سارومفروش ماهانه ساروم1

۱۳. شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۷۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۶% افزایش پیدا کرده استاز علت آن میتوان به افزایش ۱۵ و ۱۷ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (سیمان تیپ۲ فله و سیمان تیپ ۲ پاکتی) اشاره کرد. همچنین شرکت در این ماه ۳۲ میلیارد از صادرات کسب درآمد کرده است که برای ماه گذشته صفر بوده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سهگمتفروش ماهانه سهگمت1

۱۴. شرکت سیمان داراب (ساراب) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۶% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۹% مقدار فروش شرکت اشاره کرد.

فروش ماهانه سارابفروش ماهانه ساراب1

۱۵. شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۱۰% نرخ فروش استراتژیک‌ترین محصول شرکت (سیمان پاکتی تیپ ۲ (بورسی)) اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سکرما

۱۶. شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سصوفی) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۵۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% افزایش پیدا کرده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سصوفی

۱۷. شرکت سیمان شرق (سشرق) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است  فروش سه ماهه شرکت از سه ماهه اول و دوم بیشتر است.

فروش ماهانه سشرقفروش ماهانه سشرق1

۱۸. شرکت سیمان فارس (سفار) در خرداد ماه به درآمد فروش ۷۰ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۹% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۸ درصدی نرخ فروش محصول استراتژیک شرکت (سیمان پرتلند تیپ دو فله ای) و رشد ۳۴ درصدی حجم فروش آن اشاره کرد.

فروش ماهانه سفار

۱۹. شرکت سیمان شاهرود (سرود) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۶۸ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش نرخ تمام محصولات شرکت اشاره کرد. سیمان پاکتی تیپ۲(داخلی) ۱۸ درصد و مابقی محصولات تقریبا ۷ درصد! همچنین فروش صادراتی شرکت ۲۵ درصد افزایش یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سرودفروش ماهانه سرود1

۲۰. شرکت سیمان اردستان (اردستان) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۳میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان فروش صادراتی شرکت در این ماه اشاره کرد چرا که در ماه گذشته از این راه درآمدی کسب نکرده بود.

فروش ماهانه اردستانفروش ماهانه اردستان1

۲۱. شرکت سیمان شمال (سشمال) در خرداد ماه به درآمد فروش ۶۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۲۳ درصدی نرخ فروش محصولات، کاهش ۲۱ درصدی حجم فروش سبب افت درآمد شرکت در این ماه شده است.

فروش ماهانه سشمال

۲۲. شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (ساربیل) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۰.۵% افزایش پیدا کرده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه ساربیل

۲۳. شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) در خرداد ماه به درآمد فروش ۳۵ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۱% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به رشد ۱۰ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سبزوا

۲۴. شرکت سیمان ایلام (سیلام) در خرداد ماه به درآمد فروش ۶۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% کاهش پیدا کرده است. علیرغم رشد ۵ و ۱۸ درصدی نرخ فروش داخلی محصولات، کاهش ۳۲ درصدی حجم فروش صادراتی سبب افت درآمد شرکت در این ماه شده است.

فروش ماهانه سیلامفروش ماهانه سیلام1

۲۵. شرکت سیمان کردستان (سکرد) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۲۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۴% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش نرخ فروش محصولات شرکت اشاره کرد. (سیمان فله ای ۱-۴۲۵ و سیمان پرتلند تیپ -۲ فله ۹%، و آهک ۲۱%) همچنین حجم فروش داخلی و صادراتی شرکت به ترتیب ۱۴ و ۳۵ درصد رشد یافت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سکردفروش ماهانه سکرد1

۲۶. شرکت سیمان بجنورد (سبجنو) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۱ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سبجنوفروش ماهانه سبجنو1

۲۷. شرکت سیمان خاش (سخاش) در خرداد ماه به درآمد فروش ۵۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۴% افزایش پیدا کرده است.

فروش ماهانه سخاشفروش ماهانه سخاش1

۲۸. شرکت سیمان خزر (سخزر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۱میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۷۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۷۷% مقدار فروش شرکت اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!!

فروش ماهانه سخزر

۲۹. شرکت صنایع سیمان غرب (سغرب) در خرداد ماه به درآمد فروش ۸۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۰% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی نرخ فروش محصولات شرکت (سیمان فله ۴۲۵-۱ و کیسه تیپ دو) اشاره کرد. لازم به ذکر است این دو محصول ۵۷ درصد حجم فروش داخلی را عهده دار بوده اند همچنین حجم فروش شرکت ۷ درصد کاهش یافت.

فروش ماهانه سغربفروش ماهانه سغرب1

۳۰. شرکت سیمان قاین (سقاین) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۷ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۷% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش ۲۹% مقدار فروش شرکت اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!!

فروش ماهانه سقاینفروش ماهانه سقاین1

۳۱. شرکت سیمان بهبهان (سبهان) در خرداد ماه به درآمد فروش ۱۰۹ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۱۳% افزایش پیدا کرده است. شاهکار فروش صادراتی سبب رشد درآمد شرکت شده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سبهانفروش ماهانه سبهان1

۳۲. شرکت سیمان باقران (سباقر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۸میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۳۵% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش شاهکار ۳۶ درصدی مقدار فروش صادراتی شرکت در کنار رشد ۱۰ نرخ فروش محصول صادراتی آن، اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!!

فروش ماهانه سباقرفروش ماهانه سباقر1

۳۳. شرکت سیمان سفید نی ریز (سنیر) در خرداد ماه به درآمد فروش ۴۳ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۵۲% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به افزایش شاهکار ۵۴ درصدی مقدار فروش شرکت اشاره کرد. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

فروش ماهانه سنیرفروش ماهانه سنیر1

۳۴. شرکت سیمان دورود (سدور) در خرداد ماه به درآمد فروش ۹۴ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن ۲۴% افزایش پیدا کرده است. از علت آن میتوان به کولاک صادراتی شرکت اشاره کرد.

فروش ماهانه سدورفروش ماهانه سدور1


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا